Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Wtorek 29.11.2011, godz. 14:47Odprawa pośmiertna

Article img

Według przepisów kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę pośmiertną rodzinie zmarłego pracownika. Kiedy i komu przysługuje? Wszelkie kwestie związane z odprawą pośmiertną reguluje kodeks pracy, a dokładnie dział III "Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia", rozdział IV "Odprawa pośmiertna", art. 93.

Zgodnie z przepisami pracodawca wypłaca rodzinie zmarłego taką odprawę, jeżeli śmierć pracownika nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby po ustaniu stosunku pracy.

Odprawa pośmiertna przysługuje małżonkowi zmarłego pracownika oraz innym członkom rodziny, którzy spełniają warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą to być dzieci, rodzice, rodzeństwo lub wnuki zmarłego. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny. Jeżeli do otrzymania odprawy pośmiertnej uprawniona jest tylko jedna osoba, dostaje ona całość odprawy, ale kwota pieniężna stanowiąca odprawę zmniejszana jest o połowę.

Odprawa pośmiertna przysługuje rodzinie zmarłego pracownika, niezależnie od tego: na jakiej podstawie nawiązał on stosunek pracy, wymiaru czasu pracy, okresu, w jakim pozostawał w stosunku pracy przed śmiercią. Ponadto, odprawa przysługuje także w sytuacji, kiedy pracownik zmarł podczas urlopu, czy zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy. Odprawa nie jest także zależna od tego, w jakich okolicznościach nastąpiła śmierć pracownika (nie musi być ona związana z wykonywaną pracą).

Odprawa pośmiertna nie przysługuje w przypadku, gdy pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest wyższe niż odprawa pośmiertna, przysługująca zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest zobowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Wysokość odprawy pośmiertnej jest uzależniona od okresu zatrudnienia zmarłego pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

2) trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Źródło: www.pip.gov.pl, www.praca.gazetaprawna.pl

Powrót