Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Poniedziałek 07.05.2012, godz. 11:49Jak uniknąć kłopotów, związanych z dziedziczeniem długów?

Article img

Jak należy postępować w przypadku, kiedy bliski zmarły pozostawił nam w spadku ... swoje długi? Zasadniczo należy wyjść od tego, że spadkobiercy odpowiadają za wszystkie długi spadkowe – czyli te, które miał spadkodawca. Zaliczyć do nich można m.in. niespłacone kredyty bankowe, czy zaległości podatkowe. Jest jednak możliwość, aby uniknąć kłopotów związanych z dziedziczeniem długów. Wyjścia zasadniczo są dwa.

1) Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza – odpowiedzialność spadkobiercy ogranicza się w takim wypadku do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (aktywów spadkowych). W takiej sytuacji nie musimy płacić długów niejako z własnej kieszeni, gdyż nasza odpowiedzialność będzie ograniczona.

Natomiast, gdy spadkobierca przyjmie spadek wprost, to będzie on ponosił odpowiedzialność za długi spadkowe bez żadnych ograniczeń i z całego swojego majątku.

2) Odrzucenie spadku – w takim wypadku spadkobierca wyłączony jest od dziedziczenia i traktowany jest jakby nie przeżył spadkodawcy. Konsekwencją takiej sytuacji jest to, że np. gdy będziemy mieli do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, to jego udział przypadnie jego zstępnym (dzieciom, wnukom), gdy takowi będą.

Należy pamiętać o tym, że odrzucenie spadku może spowodować przerzucenie długów na innych członków rodziny.

Bardzo ważne jest również to, że jeżeli spadkobiercy nie skorzystają z w/w instytucji, to będą ponosili konsekwencje w postaci odziedziczenia długów, nawet w sytuacji, gdy wiedzieli o tym. Niestety, przepisy prawa są w tym przypadku dość rygorystyczne i często mogą prowadzić do pokrzywdzenia wielu osób, które o takich sytuacjach nie wiedziały. Trudno jest z takiej sytuacji wybrnąć, gdyż Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, iż niewiedza wynikająca z niedołożenia należytych starań w celu zapoznania się ze stanem majątku spadkowego, nie jest usprawiedliwieniem spadkodawcy (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.06.2005 r., sygn. akt IV CK 799/04).

Oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku możemy złożyć zarówno w sądzie, jak i u notariusza.

Do czasu przyjęcia spadku wierzyciel zmarłego może ściągnąć długi spadkodawcy tylko i wyłącznie z majątku spadkowego. Dopiero, gdy dojdzie do przyjęcia spadku wprost może on również sięgnąć do majątku spadkobiercy. Do czasu działu spadku odpowiedzialność spadkobierców jest solidarna – gdy będzie ich kilku, to wierzyciel może egzekwować swoje należności: od wszystkich, od kilku lub od jednego (np. tego, który ma największy majątek czy stałą pracę).

Gdy spadkobiercy dokonają działu spadku, to będą odpowiadać za długi tylko do wielkości przysługującego im udziału w spadku (np. 1/2 ). W takiej sytuacji, gdy wierzyciel będzie miał wierzytelność w wysokości 1.000 zł to od osoby, która odziedziczyła połowę spadku będzie mógł żądać wyłącznie 500 zł.

Powrót