Polskie-Cmentarze.pl

Porady prawnika

Czwartek 26.01.2012, godz. 15:31Dziedziczenie długów

Article img

Według polskiego prawa spadkowego, po śmierci spadkodawcy, spadkobierca nabywa spadek. Jeśli spadkobierca nie był określony w testamencie, mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. Warto wtedy sprawdzić, czy zmarły nie miał długów. Co należy zrobić, aby nie dziedziczyć zaległych kredytów, czy rachunków?

Zgodnie z art. 1012 Kodeksu Cywilnego spadkobierca może przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza) lub odrzucić spadek. Spadkobierca może odrzucić udział spadkowy przypadający mu z tytułu przyrostu, a przyjąć udział przypadający mu jako spadkobiercy powołanemu.

Należy pamiętać o tym, że oświadczenie o odrzuceniu spadku musi być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Jeżeli spadkodawca nie złoży w tym terminie oświadczenia, jest to jednoznaczne z prostym przyjęciem spadku. W sytuacji, gdy spadkobiercą jest osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych lub osoba, co do której istnieje podstawa do jej całkowitego ubezwłasnowolnienia albo też osoba prawna, brak oświadczenia w wyżej wymienionym terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Pamiętać należy także o tym, że oświadczenie o przyjęciu, czy też odrzuceniu spadku nie może być odwołane. Oświadczenie to należy złożyć przed sądem lub notariuszem – ustnie lub na piśmie z urzędowo poświadczonym podpisem. Co ważne, spadkobierca, który odrzucił spadek, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak, jakby nie dożył otwarcia spadku.

Odpowiedzialność za długi spadkowe

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swojego majątku.

Warto podkreślić, że w przypadku prostego przyjęcia spadku, spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. Jeżeli, spadkobierca przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ponosi on odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Jednak, ograniczenie to jest nieważne, jeżeli spadkobierca celowo nie podał do inwentarza przedmiotów, należących do spadku lub podał do inwentarza długi, które tak naprawdę nie istnieją.

Jeżeli spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacił niektóre długi spadkowe, jednocześnie nie wiedząc o istnieniu innych długów, ponosi on odpowiedzialność za zaległe długi tylko do wysokości różnicy między wartością ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku, a wartością świadczeń, spełnionych na zaspokojenie długów, które spłacił.

Natomiast, w sytuacji, gdy spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, spłacając niektóre długi spadkowe, wiedział o istnieniu innych długów spadkowych, ponosi on odpowiedzialność za te długi ponad wartość stanu czynnego spadku, ale tylko do takiej wysokości, w jakiej byłby zobowiązany je zaspokoić, gdyby spłacał wszystkie długi spadkowe.

Pamiętajmy więc – jeżeli odrzucimy spadek, podpisując odpowiednie oświadczenie, uda nam się uniknąć spłacania długów osoby zmarłej.

Źródło: Kodeks Cywilny, www.dlugispadkowe.pl

Powrót