Polskie-Cmentarze.pl

ABC Pogrzebu

Środa 30.09.2009, godz. 14:38Czym jest zasiłek pogrzebowy? Komu przysługuje i jak go otrzymać?

Article img

Aby wypłacić zasiłek pogrzebowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wymagał kilka niezbędnych dokumentów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na ten temat.

Zasiłek pogrzebowy jest świadczeniem wypłacanym jednorazowo przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu pokrycia kosztów związanych z pogrzebem.

O zasiłek pogrzebowy może ubiegać się osoba, zwykle z najbliższej rodziny zmarłego, która pokryła koszty pochówku. Do takich osób zaliczają się: małżonek, dzieci, dzieci drugiego małżonka, dzieci adoptowane lub przyjęte na wychowanie, wnuki, rodzeństwo, rodzice. Zdarzają się także sytuacje, w których zasiłek pobiera pracodawca zmarłego, dom pomocy społecznej, gmina, powiat, osoba prawna kościoła lub związku wyznaniowego. Oczywiście, wszyscy ci, mogą uzyskać zasiłek pogrzebowy jedynie w przypadku, gdy pokryją koszty pogrzebu. Ważne jest, że ZUS wypłaca całość zasiłku, bez względu na rzeczywisty koszt pogrzebu. Jedynie w momencie, gdy instytucje - podmioty płacą za pochówek, otrzymują zasiłek w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 tysiące złotych.

Wysokość zasiłku

Obecnie, wysokość zasiłku wynosi 4 tysiące złotych. Przed wprowadzeniem zmiany, w marcu 2011 roku, wysokość zasiłku stanowiła 200 % średniego miesięcznego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pochówku zostały poniesione. Kwota ta ustalana była miesięcznie, zaczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Zamiast tego wprowadzono w ustawie zmiany, które przewidują, że zasiłek pogrzebowy wypłacany przez ZUS, KRUS, czy dla służb mundurowych wynosi 4 tys. zł. W przypadku, gdy koszty pogrzebu ponosi kilka osób lub podmiot, zasiłek pogrzebowy dzielony jest między te osoby, czy podmioty, proporcjonalnie do poniesionych przez nie kosztów. Jeżeli pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej, ale członek rodziny również poniósł jakąś część kosztów, wtedy zasiłek przysługuje właśnie jemu – w kwocie 4 tys. zł. 

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w momencie śmierci osoby, która:

 • była ubezpieczona, w tym ubezpieczona z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • miała ustalone prawo do emerytury lub renty, a także emerytury pomostowej,
 • miała ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia,
 • w chwili śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury czy renty, ale spełniała warunki do jej pobierania,
 • pobierała świadczenia lub zasiłek przedemerytalny,
 • pobierała rentę socjalną,
 • poniosła śmierć w wypadku lub z powodu choroby zawodowej powstałej w szczególnych warunkach,
 • pobierała rentę z tytułu wypadku lub choroby zawodowej powstałej w szczególnych warunkach.

Należy pamiętać, że odpowiedni wniosek o przyznanie zasiłku pogrzebowego trzeba złożyć w ciągu 12 miesięcy od daty zgonu. Jeśli nie zrobimy tego w tym czasie, prawo do zasiłku wygasa. Są szczególne sytuacje, w których termin ten zostaje przedłużony, jak np. w przypadku zmarłych zaginionych. Wtedy termin 12 miesięcy liczy się dopiero od momentu wydania aktu zgonu. Jednak do potwierdzenia tej daty w ZUS niezbędne będzie przedstawienie zaświadczenie z policji lub prokuratury albo odpis zupełny aktu zgonu.

Dokumenty, które musimy przedstawić w celu wypłacenia zasiłku pogrzebowego, to:

 • poprawnie wypełniony wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego  
 • skrócony odpis aktu zgonu,
 • oryginały rachunków kosztów poniesionych na rzecz pogrzebu ( jeśli oryginały zostały przedłożone w banku, do ZUS musimy dostarczyć ich kopie potwierdzone przez bank),
 • dokumenty, które potwierdzą pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym, w tym: skrócony odpisy aktów stanu cywilnego, dowód osobisty,
 • zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci, nie dotyczy to osób, które prowadziły działalność gospodarczą.

 Zasiłek dla obywatela UE

Również osoba mieszkająca na terenie państw UE może starać się o wypłacenie zasiłku, o ile oczywiście poniosła koszty pochówku. Wniosek należy złożyć w ZUS osobiście lub za pośrednictwem instytucji ubezpieczeniowej w miejscu swojego zamieszkania. Dodatkowo trzeba przedstawić zaświadczenie o niepobraniu zasiłku w państwie zamieszkania.

Źródło: www.zus.pl, www.wyborcza.pl, www.gazetaprawna.pl

Powrót